invulhulp NL/ENG/SP

STOP DE NIEUWE SEKSWERK WET: STUUR DIT BERICHT DOOR NAAR JE COLLEGA’S

Beste,

Je bent een sekswerker en je wil de overheid laten weten dat je het niet eens bent met de nieuwe wet (WRS).In het kort zegt de wet dat (1) je als sekswerker verplicht moet registreren; (2) je krijgt pas een vergunning als je een gesprek hebt gehad met een ambtenaar die zegt dat je ‘zelfredzaam’ genoeg bent, en (3) je mag pas sekswerk doen als je 21 bent.We kunnen de wet misschien nog tegenhouden, maar dan moeten zoveel mogelijk mensen hun stem laten horen! Wat moet je doen als je wil zeggen dat de wet een slecht idee is?

 1. Reageer op de wet vóór zondag 15 december!
 1. Ga naar www.internetconsultatie.nl/sekswerk/reageren
 2. Plak deze tekst in het lege invul-veld:

 

<Geachte Minister Grapperhaus,

De Nederlandse regering stelt de Wet Regulering Sekswerk voor. Ik vind die wet een heel slecht idee en verzoek u het voorstel voor deze wet in te trekken.

Ik vind de wet slecht omdat ze ertoe zal leiden dat meer sekswerkers dan nu illegaal gaan werken. En illegaal werkende sekswerkers zijn vaker het slachtoffer van mensenhandel en geweld. Ik wil niet dat mijn collega’s en ik een grotere kans lopen slachtoffer te worden! U ook niet.

Ik ben bang dat meer sekswerkers illegaal gaan werken omdat de wet eisen stelt aan sekswerkers waar een aantal van hen niet aan zal kunnen voldoen:

–         Sekswerkers tussen 18 en 21 kunnen niet anders dan illegaal werken

–         Migranten sekswerkers zonder geldige verblijfsvergunning kunnen alleen illegaal werken

–         Sekswerkers die niet zelfredzaam genoeg worden bevonden kunnen alleen illegaal werken

Criminalisering van klanten werkt geweld tegen sekswerkers in de hand. Dat zien we telkens in die landen waar klanten zijn gecriminaliseerd.

Daarnaast maak ik mij zorgen over registratie van sekswerkers. Allerlei persoonlijke informatie over mij en mijn collega’s zal in een register worden vastgelegd. Ondanks dat de wet waarborgen stelt aan beveiliging van die gegevens vrees is dat ze toch openbaar worden door misbruik van ambtenaren en of beveiliging die onvoldoende blijkt te zijn. Om dat risico niet te lopen zullen meer sekswerkers ervoor kiezen hun werk illegaal te doen. En meer risico op misbruik en geweld lopen.

Ik wil ook onder uw aandacht brengen dat sekswerk gewoon werk is. Wij verdienen net als u ons geld door ons lichaam in te zetten om een dienst te verlenen. Vrije keuze van arbeid is een mensenrecht dat door de Nederlandse Grondwet is gegarandeerd. Deze Wet Regulering Sekswerk beperkt het recht op vrije keuze van arbeid. Dat is een schending van een Mensenrecht. Een land als Nederland niet waardig.

 U en ik willen niet dat geweld tegen en uitbuiting van sekswerkers bestaat, en zeker niet dat ze verder toe gaan nemen. De Wet Regulering Sekswerk verhoogt het risico op geweld en uitbuiting van sekswerkers. Daarnaast maakt ze inbreuk op de privacy van sekswerkers. Ik verzoek u daarom de voorgestelde Wet Regulering Sekswerk in te trekken.

Met vriendelijke groet,>

 

 1. Typ je (voor)naam onderaan deze geplakte tekst.
 2. Druk op de knop: verder
 3. Druk nogmaals op de knop: verder
 4. Nu zie je een pagina waar zeven velden in moet vullen. Vul in:  

1e veld: je email adres (verplicht)

2e veld: nog een keer je email adres (verplicht)

3e veld: meneer of mevrouw (niet verplicht)

4e veld: je voorletter (verplicht)

5e veld: je achternaam (verplicht)

6e veld: je organisatie (niet verplicht)

7e veld: Plaats waar je woont (verplicht)

 1. Nu zie je vier vakjes onder elkaar met tekst erachter. Kruis de onderste twee lege vakjes aan (de onderste twee vakjes zijn verplicht om aan te kruisen)
 2. Druk op de knop: verder
 3. Druk op de knop: inzenden
 4. Je bent klaar met inzenden maar moet nog bevestigen door op de link te klikken in je email
 5. Ga naar je email
 6. In je e-mail staat een link naar deze site (onderstreepte tekst met website)
 7. Klik daarop
 8. Je bent klaar!

 

 

STOP THE NEW LAW ON SEX WORK: FORWARD THIS MESSAGE TO YOUR COLLEAGUES

Dear,

You are a sex worker and you want to let the government know that you do not agree with the new law (WRS).

In short, the law states that (1) you have to register as a sex worker; (2) you only get a permit after you have had a conversation with a civil servant who says that you are ‘self-reliant’ enough; and (3) you are only allowed to do sex work when you are 21 years old.

We may still be able to stop the law, but then as many people as possible have to make their voices heard! What should you do if you want to say that the law is a bad idea?

 1. React to the law before Sunday 15 December!
 2. Go towww.internetconsultatie.nl/sekswerk/reageren
 3. Paste this text in the empty field:

<Geachte Minister Grapperhaus,

De Nederlandse regering stelt de Wet Regulering Sekswerk voor. Ik vind die wet een heel slecht idee en verzoek u het voorstel voor deze wet in te trekken.

Ik vind de wet slecht omdat ze ertoe zal leiden dat meer sekswerkers dan nu illegaal gaan werken. En illegaal werkende sekswerkers zijn vaker het slachtoffer van mensenhandel en geweld. Ik wil niet dat mijn collega’s en ik een grotere kans lopen slachtoffer te worden! U ook niet.

 Ik ben bang dat meer sekswerkers illegaal gaan werken omdat de wet eisen stelt aan sekswerkers waar een aantal van hen niet aan zal kunnen voldoen:

–         Sekswerkers tussen 18 en 21 kunnen niet anders dan illegaal werken

–         Migranten sekswerkers zonder geldige verblijfsvergunning kunnen alleen illegaal werken

–         Sekswerkers die niet zelfredzaam genoeg worden bevonden kunnen alleen illegaal werken

Criminalisering van klanten werkt geweld tegen sekswerkers in de hand. Dat zien we telkens in die landen waar klanten zijn gecriminaliseerd.

Daarnaast maak ik mij zorgen over registratie van sekswerkers. Allerlei persoonlijke informatie over mij en mijn collega’s zal in een register worden vastgelegd. Ondanks dat de wet waarborgen stelt aan beveiliging van die gegevens vrees is dat ze toch openbaar worden door misbruik van ambtenaren en of beveiliging die onvoldoende blijkt te zijn. Om dat risico niet te lopen zullen meer sekswerkers ervoor kiezen hun werk illegaal te doen. En meer risico op misbruik en geweld lopen.

Ik wil ook onder uw aandacht brengen dat sekswerk gewoon werk is. Wij verdienen net als u ons geld door ons lichaam in te zetten om een dienst te verlenen. Vrije keuze van arbeid is een mensenrecht dat door de Nederlandse Grondwet is gegarandeerd. Deze Wet Regulering Sekswerk beperkt het recht op vrije keuze van arbeid. Dat is een schending van een Mensenrecht. Een land als Nederland niet waardig.

U en ik willen niet dat geweld tegen en uitbuiting van sekswerkers bestaat, en zeker niet dat ze verder toe gaan nemen. De Wet Regulering Sekswerk verhoogt het risico op geweld en uitbuiting van sekswerkers. Daarnaast maakt ze inbreuk op de privacy van sekswerkers. Ik verzoek u daarom de voorgestelde Wet Regulering Sekswerk in te trekken.

 Met vriendelijke groet,>

 1. Type your (first) name at the bottom of this pasted text.
 2. Press the button: VERDER
 3. Press the button again: VERDER
 4. Now you see a page where you have to fill in seven fields. Fill in: 

–         1st field: your email address (required)

–         2nd field: your email address again (required)

–         3rd field: sir or madam (not mandatory)

–         4th field: your initial (required)

–         5th field: your surname (required)

–         6th field: your organization (not required)

–         7th field: Place where you live (mandatory)

 1. Now you see four boxes underneath each other with text behind them. Tick the bottom two empty boxes (the bottom two boxes must be ticked).
 2. Press the button: VERDER
 3. Press the button: INZENDEN
 4. You have finished submitting but have yet to confirm by clicking on the link in your email.
 5. Go to your email
 6. Your e-mail contains a link to this site (underlined text with website).
 7. Click on it
 8. You are ready!

 

DETENGA LA NUEVA LEY SOBRE EL TRABAJO SEXUAL: ENVÍE ESTE MENSAJE A SUS COLEGAS.

Querida tú,

Eres una trabajadora sexual y quieres que el gobierno sepa que no estás de acuerdo con la nueva ley (WRS).

En resumen, la ley establece que (1) tienes que registrarte como trabajadora sexual (2) sólo obtendrás una licencia si ha tenido una entrevista con un funcionario que dice que usted es lo suficientemente “autosuficiente”, y (3) usted sólo puede hacer trabajo sexual cuando tengas 21 años.

Puede que todavía seamos capaces de detener la ley, pero entonces tantas personas como sea posible tienen que hacer oír su voz.

¿Qué debe hacer si quiere decir que la ley es una mala idea?

 1. Reacciona ante la ley antes del domingo 15 de diciembre!
 2. Vaya ahttps://www.internetconsultatie.nl/sekswerk/reageren
 3. Pegue este texto en el campo vacío:

 

<Geachte Minister Grapperhaus,

De Nederlandse regering stelt de Wet Regulering Sekswerk voor. Ik vind die wet een heel slecht idee en verzoek u het voorstel voor deze wet in te trekken.

Ik vind de wet slecht omdat ze ertoe zal leiden dat meer sekswerkers dan nu illegaal gaan werken. En illegaal werkende sekswerkers zijn vaker het slachtoffer van mensenhandel en geweld. Ik wil niet dat mijn collega’s en ik een grotere kans lopen slachtoffer te worden! U ook niet.

 Ik ben bang dat meer sekswerkers illegaal gaan werken omdat de wet eisen stelt aan sekswerkers waar een aantal van hen niet aan zal kunnen voldoen:

–         Sekswerkers tussen 18 en 21 kunnen niet anders dan illegaal werken

–         Migranten sekswerkers zonder geldige verblijfsvergunning kunnen alleen illegaal werken

–         Sekswerkers die niet zelfredzaam genoeg worden bevonden kunnen alleen illegaal werken

            Criminalisering van klanten werkt geweld tegen sekswerkers in de hand. Dat zien we telkens in die landen waar klanten zijn gecriminaliseerd.

Daarnaast maak ik mij zorgen over registratie van sekswerkers. Allerlei persoonlijke informatie over mij en mijn collega’s zal in een register worden vastgelegd. Ondanks dat de wet waarborgen stelt aan beveiliging van die gegevens vrees is dat ze toch openbaar worden door misbruik van ambtenaren en of beveiliging die onvoldoende blijkt te zijn. Om dat risico niet te lopen zullen meer sekswerkers ervoor kiezen hun werk illegaal te doen. En meer risico op misbruik en geweld lopen.

Ik wil ook onder uw aandacht brengen dat sekswerk gewoon werk is. Wij verdienen net als u ons geld door ons lichaam in te zetten om een dienst te verlenen. Vrije keuze van arbeid is een mensenrecht dat door de Nederlandse Grondwet is gegarandeerd. Deze Wet Regulering Sekswerk beperkt het recht op vrije keuze van arbeid. Dat is een schending van een Mensenrecht. Een land als Nederland niet waardig.

U en ik willen niet dat geweld tegen en uitbuiting van sekswerkers bestaat, en zeker niet dat ze verder toe gaan nemen. De Wet Regulering Sekswerk verhoogt het risico op geweld en uitbuiting van sekswerkers. Daarnaast maakt ze inbreuk op de privacy van sekswerkers. Ik verzoek u daarom de voorgestelde Wet Regulering Sekswerk in te trekken.

Met vriendelijke groet,>

 1. Escriba su (primer) nombre en la parte inferior de este texto pegado.
 2. Pulsar la tecla: VERDER
 3. Pulsar de nuevo la tecla: VERDER
 4. Ahora ves una página donde tienes que rellenar siete campos. Rellenar: 

–         1er campo: su dirección de correo electrónico (obligatorio)

–         2º campo: su dirección de correo electrónico de nuevo (obligatorio)

–         3er campo: señor o señora (no obligatorio)

–         4º campo: su inicial (obligatorio)

–         5º campo: su apellido (obligatorio)

–         6º campo: su organización (no es obligatorio)

–         Campo 7: Lugar donde vives (obligatorio)

 1. Ahora se ven cuatro cuadros uno debajo del otro con texto detrás del otro. Marque las dos casillas inferiores vacías (las dos casillas inferiores deben estar marcadas).
 2. Pulsar la tecla: VERDER
 3. Presione el botón: INZENDEN
 4. Usted ha terminado de enviar pero aún no lo ha confirmado haciendo clic en el enlace de su correo electrónico.
 5. Ir a su correo electrónico
 6. Su correo electrónico contiene un enlace a este sitio (texto subrayado con el sitio web).
 7. Haga clic en él
 8. ¡Estás acabado!